BREAKING NEWS

"Gerdec is a mass murder" / GJKKO closed the investigation for Fatmir Mediu, Erion Brace explodes in revolt and leaves nothing unsaid: Do not dare anyone to ... (VIDEO)

"Gerdec is a mass murder" / GJKKO closed the investigation for Fatmir
x
BREAKING NEWS

GJKKO closed the investigation for the former Minister Fatmir Mediu, SPAK does not waste time and makes urgent move, goes against the Special Court against Crime and Corruption and warns

GJKKO closed the investigation for the former Minister Fatmir Mediu, SPAK does
x
BREAKING NEWS

Will Fatmir Mediu be investigated? GJKKO gives the decision for the former minister

Will Fatmir Mediu be investigated? GJKKO gives the decision for the former
x
BREAKING NEWS

Arben Pëllumbi makes the important announcement, the Socialist Party is expected to appear in an urgent conference

Arben Pëllumbi makes the important announcement, the Socialist Party is
x
BREAKING NEWS

Strong blow comes for Lulzim Basha / Mass resignation in PD, the secretary of PD leaves and 13 members of the Presidency in this city of the country: Basha is turning him into a clientelist party (Letter is published)

Strong blow comes for Lulzim Basha / Mass resignation in PD, the secretary of
x
BREAKING NEWS

Visit to the US, Kreshnik Spahiu: Meta is trying to avoid his "funeral", even the goldsmiths do not work anymore, they closed every door in Washington

Visit to the US, Kreshnik Spahiu: Meta is trying to avoid his
x
BREAKING NEWS

DASH report, here are the ministers endangered by the concessions and are the Americans sending a message to SPAK to open the PPP files?

DASH report, here are the ministers endangered by the concessions and are the
x
BREAKING NEWS

SAD! Former senior Albanian official finds sudden death, suspected of falling from the 5th floor of the apartment (NAME + PHOTO)

SAD! Former senior Albanian official finds sudden death, suspected of falling
x

Politike

Conflict with Rama, the Constitutionalist overthrows Meta: The refusal of ministers occurs only when they do not meet the criteria to be MPs

Conflict with Rama, the Constitutionalist overthrows Meta: The refusal of

The Constitutional Court yesterday clarified the decision on the conflict between Prime Minister Edi Rama and President Ilir Meta regarding the decree of the ministers. Meta blocked the appointment of Gent Cakaj as Foreign Minister and the government filed a lawsuit in the Constitutional Court to interpret Article 98 of the Constitution. The government claimed that the president could not reject a minister and the Constitution has made its clarifications. At the core of the decision, the Constitutional Court states that the appointment of ministers requires tripartite cooperation between the Prime Minister, the President and the Assembly. According to her, everyone has their roles where the prime minister proposes, the president decrees and the Assembly approves. According to the court, each party has the right to conduct verifications and accept or not. But even though it recognizes the president's right to refuse names sent by the prime minister, it has set some limits and limits. Based on the discussions that took place in 2006 in the Parliamentary Commission for Drafting the Draft Constitution, the court comes to the conclusion that first the president should not block the dismissal of a minister. It mentions the case of Ditmir Bushati. Rama demanded his dismissal, but Meta did not dismiss him. According to the court this can not happen. But she has made it clear to Meta that she can block a name only if he does not meet the conditions to be an MP. "The president is not obliged to appoint the person proposed by the prime minister, although rejection is a rare phenomenon. When there are no reasons preventing someone from becoming a minister, the President will make the appointment requested by the Prime Minister, otherwise the President would be involved in political life. Then it is the Assembly that gives or takes away his trust. The reasons why you may not appoint a minister are all that prevent a person from becoming an MP (p.405). "The decree dismissing the minister is mandatory (p. 399)", it is stated in the decision.

Legal provisions

But what are the provisions in the Constitution that a person is prohibited from being an MP? According to Article 69, deputies can not run or be elected without resigning from office: judges, prosecutors; active-duty military; police and national security officers;

diplomatic representatives; mayors and communes, as well as mayors in

places where they perform their duties; chairmen and members of election commissions; The President of the Republic and senior officials of the state administration provided by law. So according to the decision the president can only in these cases reject a minister, in opposite cases not. Gent Cakaj was rejected only because he had made some statements in the media, but the decision clearly states that without major reasons the president is obliged to approve the request of the prime minister. However, the Constitution states that the parties must always cooperate. "The court, based on its role and constitutional powers, in view of Articles 6/1, 45, 69 and 103 of the Constitution, considers that the President has the right to verify the criteria and constitutional qualities of the candidate for minister. The President communicates to the Prime Minister the reasons for non-compliance in order to review the candidacy for the above-mentioned constitutional criteria and qualities. Meanwhile, the Prime Minister reviews the candidacy in the light of the possibility of correcting the constitutional obstacles of the candidate proposed to be decreed as Minister of the Council of Ministers. The court deems that the verification that the President makes for the candidate nominated for minister is a non-political assessment, which is based on the fulfillment of his institutional duty ", it is stated in the decision.

Vendimi i Kushtetueses

1. Pranimin e pjesshëm të kërkesës.

2. Pushimin e gjykimit për kërkimin mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet Kryeministrit dhe Presidentit të Republikës së Shqipërisë.

3. Interpretimin përfundimtar të nenit 98 të Kushtetutës, për sa vijon:

- Në procedurën e emërimit dhe të shkarkimit të ministrit, Kryeministri, Presidenti dhe Kuvendi udhëhiqen nga parimi i luajalitetit kushtetues dhe ai i ndarjes dhe balancimit të pushteteve.

- Kompetenca për emërimin dhe shkarkimin e ministrit ndahet ndërmjet tri organeve të mësipërme.

- Procesi i emërimit të ministrit duhet të garantojë përmbushjen e kritereve dhe cilësive kushtetuese për këtë funksion.

- Vlerësimi dhe verifikimi i kandidatit për ministër bëhet nga të tria organet e përfshira në proces, secili sipas rolit dhe kompetencave të tij kushtetuese, brenda afateve kushtetuese, në përputhje me arsyetimin e këtij vendimi.

Ja rastet kur një person nuk mund të bëhet deputet

Nuk mund të kandidojnë e as të zgjidhen deputetë, pa hequr dorë nga detyra:

a) gjyqtarët, prokurorët;

b) ushtarakët e shërbimit aktiv;

c) punonjësit e policisë dhe të sigurimit kombëtar;

ç) përfaqësuesit diplomatikë;

d) kryetarët e bashkive dhe të komunave, si dhe prefektët në

vendet ku kryejnë detyrat e tyre;

dh) kryetarët dhe anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve;

e) Presidenti i Republikës dhe funksionarët e lartë të

administratës shtetërore të parashikuar nga ligji;

Ja disa prej detajeve në vendimin e Gjykatës Kushtetuese

- Gjykata konstaton se, sipas nenit 98 të Kushtetutës, Presidenti ka kompetencën të emërojë dhe të shkarkojë ministrin, me propozim të kryeministrit. Pra, veprimet e Presidentit përbëjnë fazën e dytë të procesit të emërimit dhe të shkarkimit të ministrit.

-Duke iu referuar diskutimeve në Komisionin Parlamentar për Hartimin e Projektkushtetutës (Debati Kushtetues, vëllimi I, botim i OSBE-së, viti 2006), gjykata vëren se është vlerësuar nevoja për ta përshtatur institucionin e Presidentit me modelin e Republikës Parlamentare dhe vendosjen e një qeverie më të përgjegjshme dhe më të fortë në themel të tij (fq. 319). Presidenti i Republikës është konceptuar si figurë neutrale, me rol të rëndësishëm në zgjidhjen e krizave, balancimin e pushteteve dhe kryerjen e funksioneve të tyre respektive, rol i cili lidhet edhe me procedurën e zgjedhjes së tij në drejtim të shumicës parlamentare të nevojshme dhe të raundeve të votimit (fq. 320). Presidenti nuk duhet të investohet politikisht, sepse duhet të ruajë pozitën e tij të pavarur (fq. 393). Ai nuk duhet të shihet as si pjesë e drejtpërdrejtë e ekzekutivit dhe as si pjesë e drejtpërdrejtë e partive politike, por si një arbitër kushtetues, i cili vetëm në këtë rol mund të zgjidhë krizat institucionale dhe të bëhet garant i Kushtetutës (fq.322). Megjithëse, Presidenti do të jetë neutral, prapëseprapë ai do të ketë kompetenca të rëndësishme për sa i përket emërimit dhe shkarkimit të ministrave, si dhe të një pjese të drejtuesve të organeve të tjera qendrore (fq.320). Kompetenca të tjera në lidhje me pushtetin ekzekutiv, atij nuk mund t’i vishen (fq.326). Presidenti nuk është i detyruar të emërojë personin që propozohet nga Kryeministri, megjithëse refuzimi është një fenomen i rrallë. Kur nuk ka shkaqe që ndalojnë dikë të bëhet ministër, Presidenti do ta bëjë emërimin që i kërkohet nga Kryeministri, ndryshe Presidenti do të përfshihej në jetën politike. Pastaj është Kuvendi që ia jep ose ia heq besimin. Arsyet për të cilat mund të mos e emërosh një ministër janë të gjitha ato që e ndalojnë një person të bëhet deputet (fq.405). Dekreti i shkarkimit të ministrit është i detyrueshëm (fq. 399).

-Bazuar në sa më sipër, qëllimi i kushtetutëbërësit ka qenë që Presidenti të jetë një figurë neutrale, super partes, garant i Kushtetutës dhe arbitër në zgjidhjen e krizave institucionale. Gjykata çmon se Presidenti, pavarësisht se për shkak të funksioneve të tij kushtetuese nuk merr vendime politike, ndikon në jetën politike të vendit, në përputhje me rolin që Kushtetuta i ka caktuar në republikën parlamentare. Kështu, në rastet kur vendimet iniciohen nga organe të tjera kushtetuese, Presidenti, përmes rolit që vetë Kushtetuta ia lejon, brenda parametrave kushtetues, bashkëvepron me këto organe dhe në raste të caktuara i nxit ato të reflektojnë për veprimet ose aktet e tyre.

-Në procesin e emërimit dhe të shkarkimit të ministrit, kushtetutëbërësi mund t’i jepte Presidentit rol të lidhur vetëm me betimin e ministrit para tij, siç përcaktohet në disa procedura të tjera, por zgjedhja e kushtetutëbërësit, duke e vendosur Presidentin ndërmjet dy institucioneve, Kryeministrit, nga njëra anë, si propozues dhe Kuvendit, nga ana tjetër, si përmbyllës i procesit, tregon se atij i është dhënë rol verifikues në këtë proces, me qëllim që të garantojë funksionimin korrekt të sistemit dhe mbrojtjen e interesave të përgjithshme të vendit, që të mënjanohet precedenti i pushtetit të drejtpërdrejtë të partive mbi Kuvendin dhe Presidentin.

-Gjykata, bazuar në rolin dhe kompetencat e tij kushtetuese, në vështrim të neneve 6/1, 45, 69 dhe 103 të Kushtetutës, vlerëson se Presidenti ka të drejtë të verifikojë kriteret dhe cilësitë kushtetuese të kandidatit të propozuar për ministër. Presidenti i komunikon Kryeministrit arsyet e mospërmbushjes me qëllim rishikimin ekandidaturës për kriteret dhe cilësitë kushtetuese të sipërpërmendura. Ndërkohë, Kryeministri rishikimin e kandidaturës e bën nën dritën e mundësisë së korrigjimit të pengesave kushtetuese të kandidatit të propozuar për t’u dekretuar si ministër i Këshillit të Ministrave. Gjykata çmon se verifikimi që Presidenti bën për kandidatin e propozuar për ministër është një vlerësim jopolitik, i cili bazohet në përmbushjen e detyrës së tij institucionale.

-Ndonëse neni 98 i Kushtetutës nuk parashikon në mënyrë të shprehur se Kryeministri dhe Presidenti kanë kompetencë për verifikimin e cilësive dhe të kritereve të kandidaturës për ministër, kjo kompetencë vetëkuptohet, pasi, në të kundërt, neni 98 nuk mund të zbatohet në mënyrë të dobishme dhe të arsyeshme, në kuptimin që procesi i zhvilluar sipas tij të japë rezultatin kushtetues të synuar, atë të emërimit në pozicionin e ministrit të një kandidature që plotëson kriteret dhe cilësitë kushtetuese.

-Përveç sa më lart, duke qenë se mosmarrëveshja ka lindur për emërimin dhe shkarkimin e ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme, gjykata do të analizojë rolin dhe kompetencat që Presidenti ka në fushën e politikës së jashtme.

-Kushtetuta, teksa parashikon se Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm (neni 1, pika 2) dhe se Presidenti është kryetar i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit (neni 86, pika 1), në nenin 92, shkronja “ë”, i jep Presidentit kompetencën të lidhë marrëveshje ndërkombëtare sipas ligjit. Gjithashtu, bazuar në nenin 92, shkronjat “c”, “dh” dhe “e” të Kushtetutës, Presidenti jep shtetësinë shqiptare dhe lejon lënien e saj sipas ligjit, me propozim të Kryeministrit, emëron dhe liron përfaqësuesit e plotfuqishëm të Republikës së Shqipërisë në shtetet e tjera dhe në organizatat ndërkombëtare, si dhe pranon letrat kredenciale dhe tërheqjen e përfaqësuesve diplomatikë të shteteve të tjera dhe të organizatave ndërkombëtare të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

-Në lidhje me kompetencën e Presidentit për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare, me natyrë politike, gjykata në jurisprudencën e saj ka pranuar se kryetari i shtetit përfaqëson shtetin si të tërë, pra unitetin e tij, duke përçuar këtë ide edhe jashtë vendit, qëndrim i cili mbështetet nga nenet 86, pika 1 dhe 92, shkronja “ë”, të Kushtetutës. Përcaktimi i thelbit të marrëdhënieve me jashtë bëhet nga ekzekutivi, i cili, në kuadër të realizimit të programit qeveritar, përcakton drejtimet kryesore të politikës së jashtme, ndërsa shfaqja e këtij vullneti jashtë vendit, në emër të Republikës, bëhet nga Presidenti, duke iu përmbajtur politikës së përcaktuar më parë nga qeveria dhe/ose Kuvendi, sipas rastit. Kryetari i shtetit ka kompetencë të ushtrojë ius repraesentationis omni modae, pra të bëjë të njohur ndërkombëtarisht vullnetin e brendshëm shtetëror dhe të përfaqësojë unitetin e shtetit në skenën ndërkombëtare (shih vendimin nr. 15, datë 15.04.2010 të Gjykatës Kushtetuese).

Most read