BREAKING NEWS

The USA warns of the "non-women" declaration of the Democratic Party, the Democrats risk sanctions, the American Embassy declares a "bombshell", people who associate with Sali Berisha and his family should be careful

The USA warns of the "non-women" declaration of the Democratic Party,
x
BREAKING NEWS

Alert for corrupt senior officials, the high-ranking US official lands in Tirana on June 20, Joe Biden extends "national emergency" to eradicate corruption in Albania, the document that sinks the "Berisha" family is revealed, asset seizure for corrupt ...

Alert for corrupt senior officials, the high-ranking US official lands in Tirana
x
BREAKING NEWS

Here is who is the well-known character of the world of crime who will sink Ilir Meta in SPAK, Kreshnik Spahiu reveals details from the wiretapping that, if taken seriously by the authorities, could open "Pandora's Box" in politics

Here is who is the well-known character of the world of crime who will sink Ilir
x
BREAKING NEWS

This is how the oligarch Klodian Allajbeu is "harvesting" money without criteria from the state budget due to theft and mismanagement, the American Hospital has zero investment in equipment and uses doctors from public hospitals, the government has no ...

This is how the oligarch Klodian Allajbeu is "harvesting" money
x
BREAKING NEWS

The question marks of how Belinda Balluku rose from a cleaner in Greece, to No. 2 in the government and minister of tenders in Albania, here are the hard details revealed by the Greek media about Rama's colleague, from the "party" with 50 million euros...

The question marks of how Belinda Balluku rose from a cleaner in Greece, to No.
x
BREAKING NEWS

Meta-Kryemadhi intercepted by BKH, here are the details from the file that prosecutor Sotir Kllapi is investigating, in the scanner properties and bank accounts, from the withdrawal of 20 thousand euros in 2008, building permits, villas in Lalzi Bay, t...

Meta-Kryemadhi intercepted by BKH, here are the details from the file that
x
BREAKING NEWS

The arrest warrant is ready for Ilir Meta, this is the last session of his questions in SPAK, here is the evidence that has sunk him, the lawyer Romeo Kara brings out the hard details

The arrest warrant is ready for Ilir Meta, this is the last session of his
x
BREAKING NEWS

The alliance between Sali Berisha and Ilir Meta has broken, Myslym Murrizi reveals what is happening within the opposition and shows the "recipe" that will overthrow Edi Rama from power

The alliance between Sali Berisha and Ilir Meta has broken, Myslym Murrizi
x

Politike

Alfred Balla was removed from the system/ E-mails are cleared: I don't need reassessment, I'm not...

Alfred Balla was removed from the system/ E-mails are cleared: I don't need

The Special Board of Appeal approved today the Public Commissioner's request to dismiss Alfred Balla from the justice system and ban him from running for 15 years for the position of Prosecutor, Judge, Member of the KLJ, KLP or High Inspector of Justice.

In the report drawn up by the Public Commissioner, Florian Ballhysa, it is found that Alfred Balla has refused to exercise the vetting process, with the argument that he did not have the status of a magistrate, while exercising the function of legal assistant in the Supreme Court. In the report that was approved today also by the Special Appellate Board, an e-mail that Alfred Balla sent to the vetting bodies, which asked them to stop the re-evaluation process for him, is the recipient of the evidence.

"Regarding the will of the subject of revaluation, Mr. Alfred Balla, for the continuation of the revaluation process, from the acts in the file, it results that, after the subject of the revaluation, on 5.1.2022, he was notified electronically of the start of the procedures for the review of the acts of the relevant transitory revaluation process, with in the email dated 6.1.2022, addressed to the Commission, he referred to the fact that he addressed the latter in 2018, with the request for the termination of this procedure, a request for which he has not yet received an answer. The subject of the reassessment, among other things, claims: [...] that I do not need such a vetting process because I do not have the status of a magistrate as a legal assistant in the Supreme Court [...]", the report of the Public Commissioner states.

While at the end of the mandate, Alfred Balla had asked to return to the position of legal advisor in the Supreme Court, but according to the Public Commissioner, this right to return to the justice system had to be removed for 15 years, since the current head of KLP had refused to do the vetting process. As such, in point G of the Constitution, it is determined that magistrates who refuse vetting are excluded from the system for 15 years.

 "If these subjects decide not to undergo this process, then they are excluded from the possibility of being appointed to some of the justice bodies, for a period of 15 years, according to the provisions in point 2, Article G, of the annex of the Constitution.

2.11 Also, it is proved by the acts, that the subject of the revaluation, Mr. Balla, while the Commission's panel was waiting for the answers to the questionnaire no. 2, regarding the valuation of the property, informed the Commission that, of his own volition, he gave up his request for the recognition of the status in an administrative way by the KLJJ, since, on **.3.2023, he addressed the body of KLJ, with the request for the waiver of the request for the declaration of having/recognition of the status of the non-magistrate Legal Counselor/Assistant in the Supreme Court,  as well as, on **.2.2023, had filed with the Secretariat of the Administrative Court of Appeal, the request with the object: "For a complete waiver of the right to sue" .

2.12 The subject of the reassessment, with the letter dated **.4.2023, addressed to the Commission, among other things, stating: [...] that there is no legal, administrative or moral motive for you to proceed against a representative of an elected Constitutional body controlled by the Assembly of Albania, an illegal process, which should not have started and should not continue […], communicated to the Commission:
(i) Decision no. ***, dated **.3.2023, of the Administrative Court of Appeal, Tirana, which has decided: "The annulment of decision no.***, dated **.7.2021, of the Administrative Court of First Instance, Tirana and the overturning of the claim...".

It turns out that, with the decision no. ***, dated **.3.2023, a panel of the Administrative Court of Appeal decided to overturn the decision of the Administrative Court of First Instance, Tirana and dismiss the lawsuit, reasoning that the subject of the reassessment, in that trial in the capacity of the plaintiff , had decided to waive the right to sue; as well as:
(ii) the request for waiving the request for the declaration of having/recognizing the status of a non-magistrate legal advisor/assistant in the Supreme Court, submitted to the Supreme Judicial Council, on **.3.2023.

2.13 In these factual circumstances, based on the jurisprudence of the College, such behavior of the subject should have been evaluated by the Commission as a clear expression of the will of the subject of reassessment, Mr. Alfred Balla, in order to leave the status of Legal Assistant and at the same time to avoid the transitional reassessment process, as long as the control of the invalidity of the dismissal order, through appeal, both administratively and judicially , recognized at First Instance by the Administrative Court, was already a legal possibility, excluded with his free will.

2.14 Në çdo kontekst ligjor apo faktik, vendimi i Komisionit nuk gjen mbështetje në qëllimin e legjislatorit që Ndihmësit ligjorë t’i nënshtrohen procesit të rivlerësimit. Legjislacioni që normon procesin e rivlerësimit parashikon qartësisht se institucionet e rivlerësimit duhet të rivlerësojnë subjektet e përcaktuara shprehimisht në pikën 4, të nenit 179/b, të Kushtetutës.

Në rast se këto subjekte vendosin të mos i nënshtrohen këtij procesi, atëherë ata përjashtohen nga mundësia e emërimit në disa prej organeve të drejtësisë, për një periudhë 15-vjeçare, sipas përcaktimeve në pikën 2, të nenit G, të aneksit të Kushtetutës. 2.15 Kolegji në jurisprudencën e tij është shprehur se parashikimi i nenit G të aneksit të Kushtetutës është shterues.

Ndërprerja e procesit të rivlerësimit shoqërohet pashmangshmërisht me ndalimin ligjor për t’u emëruar në pozicione specifike për 15 vjet. Kjo dispozitë zbatohet për të gjitha kategoritë e funksionarëve të sistemit të drejtësisë që, në momentin e hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese, kanë fituar statusin subjekt rivlerësimi, pa bërë dallime ndërmjet tyre, qoftë edhe për shkak të kohëzgjatjes së kufizuar të ushtrimit të detyrës”, thuhet në argumentet e Komisionerit Publik.

Komisioneri Publik, ndryshe nga sa ka arsyetuar Komisioni, në kuadër të analizës mbi  përmbushjen e kritereve për zbatimin e nenit G të aneksit të Kushtetutës, në kontekstin edhe të orientimit të dhënë nga ana e Kolegjit për verifikimin e vullnetit për dorëheqjen e subjekteve të rivlerësimit, vlerëson se: […] konstatimi i mungesës së një akti formal të shprehjes së vullnetit për dorëheqje nga detyra, nuk mund ta përjashtojnë subjektin e rivlerësimit nga përcaktimi i nenit G të aneksit të Kushtetutës […]13

Në analizë të rrethanave faktike, të trajtuara gjerësisht dhe në ankimin e datës 30.6.2023, Komisioneri Publik vlerëson se subjekti i rivlerësimit, pavarësisht se nuk ushtronte detyrën e Ndihmësit ligjor, në momentin e zhvillimit të procesit në Komision, vazhdonte të ruante statusin e subjektit të rivlerësimit dhe, në këto kushte, procesi i rivlerësimit ndaj tij mundej të përfundohej me rivlerësimin e tri kritereve apo për shkak të vullnetit të tij ose të ndërpritej me pasojën ligjore të parashikuar nga neni G i aneksit të Kushtetutës.

Në këtë kuadër, Komisionit, ashtu sikurse Kolegji ka vepruar në jurisprudencën e tij, i mbetej dhe duhej: […] të verifikonte vullnetin e tij për të mos iu shmangur dhe përfunduar procesin e rivlerësimit […].

2.4 Lidhur me vullnetin e subjektit të rivlerësimit, z. Alfred Balla, për vazhdimin e procesit të rivlerësimit, nga aktet në dosje, rezulton se, pasi subjektit të rivlerësimit, më datë 5.1.2022, u njoftua në rrugë elektronike për fillimin e procedurave për shqyrtimin e akteve të procesit të rivlerësimit kalimtar përkatës, me email-in e datës 6.1.2022, drejtuar Komisionit, ka referuar se i është drejtuar këtij të fundit në vitin 2018, me kërkesën për ndërprerjen e kësaj procedure, kërkesë për të cilën nuk ka marrë ende përgjigje. Subjekti i rivlerësimit, ndër të tjera, pretendon: […] se një proces i tillë Vettingu nuk më duhet se nuk kam statusin e magjistratit si Ndihmësligjor në Gjykatën e Lartë […].

2.5 Rezulton nga aktet, se subjekti i rivlerësimit, ndërkohë që me kërkesën datë **.6.2018, i kërkonte Komisionit të ndërpritej procesi i rivlerësimit 14 , nga ana tjetër, kishte kërkuar kontrollin gjyqësor të procedurës së ndjekur për lirimin nga detyra e Ndihmësit ligjor të Gjykatës së Lartë, duke pretenduar pavlefshmërinë absolute të urdhrit nr. ***, datë **.7.2017, të Kryetarit të Gjykatës së Lartë, dhe gëzimin e statusit të Ndihmësit ligjor pranë kësaj gjykate, deri ditën e zgjedhjes anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Po ashtu, subjekti i rivlerësimit, kërkesën e tij për deklarimin e pasjes/njohjes së statusit të Këshilltarit/Ndihmësit jo magjistrat pranë Gjykatës së Lartë, e kishte adresuar në rrugë administrative dhe pranë KLGJ-së.

KLGJ, me vendimin nr. ***, datë **.12.2020, kishte pezulluar së shqyrtuari kërkesën e tij, për shkak të padisë së ngritur nga ana e subjektit të rivlerësimit në juridiksionin gjyqësor.

2.6 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, në vendimin nr. ***, datë **.7.2021, lidhur me kërkesëpadinë e subjektit të rivlerësimit, ndër të tjera, tashmë kishte arsyetuar mbi […] pavlefshmërinë absolute të urdhrit nr.***, datë **.7.2017, dhe faktit se subjekti i rivlerësimit gëzonte statusin deri kur me zgjedhjen e tij si anëtar i KLP-së, ku paditësi ka humbur çdo të drejtë që rrjedh nga qenia e tij si Ndihmësligjor në Gjykatën e Lartë […].

Përtej sa konstatonte gjykata në vendim, vetë subjekti i rivlerësimit, duke synuar pranimin e plotë të objektit të padisë, të paraqitur në shkallën e parë të gjykimit dhe për shkak të gëzimit të statusit, kërkonte edhe rikthimin në detyrën e Këshilltarit ligjor të Gjykatës së Lartë, pas përfundimit të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke paraqitur ankim në Gjykatën Administrative të Apelit.

2.7 Komisioneri Publik, duke abstraguar nga vlefshmëria ose jo e urdhrit të Kryetarit të Gjykatës së Lartë, nisur edhe nga jurisprudenca e Kolegjit, e materializuar në vendimin (JR) nr. 39/2020, vlerëson gjithashtu se arsyetimi i Komisionit se: […] vendimi i largimit nga detyra e Ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë të subjektit është një vendim administrativ, i cili, pavarësisht diskutimeve lidhur me ligjshmërinë e tij, është në fuqi dhe nuk ka asnjë formë ligjore që ai të ndryshohet apo të shfuqizohet […], nuk gjen mbështetje në legjislacionin e zbatueshëm, aktet në dosje dhe as në analizën e veprimeve të kryera nga subjekti i rivlerësimit në drejtim të përcaktimit të ligjshmërisë së këtij akti administrativ, si dhe nuk ndikon në raportin e tij me procesin e rivlerësimit.

2.8 Komisioneri Publik, ashtu sikurse Kolegji ka arsyetuar në jurisprudencën e tij, çmon se vlerësimi i urdhrit të Kryetarit të Gjykatës së Lartë lidhur me marrëdhënien e punësimit të subjektit të rivlerësimit, z. Alfred Balla, si Ndihmës ligjor, është paralel dhe, për pasojë, pa asnjë peshë mbi faktin që subjekti i rivlerësimit e kishte fituar këtë cilësi në mënyrë të shprehur në parashikimin e nenit 179/b, pika 4 e Kushtetutës, ashtu sikurse arsyetuar dhe më lart. Mungesa e ndikimit të këtij akti është e njëjtë edhe për vijimin e statusit të Ndihmësit të ligjor për subjektin e rivlerësimit, deri në momentin e zgjedhjes anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

2.9 Sa më sipër, Komisioneri Publik, bazuar në jurisprudencën e Kolegjit dhe opinionin e vëzhguesit ndërkombëtar, vlerëson se Komisioni kishte kompetencën për të konstatuar se efektet e urdhrit nr. ***, datë **.7.2017, të Kryetarit të Gjykatës së Lartë, nuk ndikonin në ecurinë e procesit të rivlerësimit të subjektit, z. Alfred Balla, në kushtet kur:
(i) subjekti kishte statusin e padiskutueshëm të subjektit të rivlerësimit;
(ii) Kushtetuta dhe ligji ia kishin njohur vazhdimësinë në detyrë të Ndihmësve/Këshilltarëve ligjorë, duke rregulluar procedurat dhe përcaktuar organet përgjegjëse për karrierën e tyre, të ndryshëm nga Kryetari i Gjykatës së Lartë;
(iii) Vetë subjekti i rivlerësimit, në interpretim të ligjit, argumentonte se gëzonte statusin e Këshilltarit ligjor dhe kishte shfaqur interesin për të vijuar më tej të jetë pjesë e sistemit të drejtësisë;
(iv) Kontrolli gjyqësor i ushtruar mbi kërkimin e vetë subjektit të rivlerësimit kishte konstatuar moscenimin e statusit të Ndihmësit ligjor nga aktet absolutisht të pavlefshme të nxjerra në kundërshtim me ligjin.
2.10 Në këto rrethana ligjore dhe faktike, konstatohet se vendimi i Komisionit nuk gjen mbështetje në qëllimin e legjislatorit që Ndihmësit ligjorë të Gjykatës së Lartë t’i nënshtrohen procesit të rivlerësimit. Legjislacioni që normon procesin e rivlerësimit parashikon qartësisht se institucionet e rivlerësimit duhet të rivlerësojnë subjektet e përcaktuara shprehimisht në nenin 179/b, të Kushtetutës.

Në rast se këto subjekte vendosin të mos i nënshtrohen këtij procesi, atëherë ata përjashtohen nga mundësia e emërimit në disa prej organeve të drejtësisë, për një periudhë 15-vjeçare, sipas përcaktimeve në pikën 2, të nenit G, të aneksit të Kushtetutës.

2.11 Po ashtu, rezulton e provuar nga aktet, që subjekti i rivlerësimit, z. Balla, teksa trupi gjykues i Komisionit ishte në pritje të kthimit të përgjigjeve për pyetësorin nr. 2, lidhur me vlerësimin e pasurisë, njoftoi Komisionin se, me vullnetin e tij, hoqi dorë nga kërkesa e tij drejtuar për njohjen e statusit në rrugë administrative nga KLGJ-ja, pasi, më datë **.3.2023, i është drejtuar organit të KLGJ-së, me kërkesën për heqjen dorë nga kërkesa për deklarimin e pasjes/njohjes së statusit të Këshilltarit/Ndihmësit ligjor jomagjistrat në Gjykatën e Lartë, 16 si dhe, më datë **.2.2023, kishte depozituar pranë Sekretarisë së Gjykatës Administrative të Apelit, kërkesën me objekt: “Për heqje dorë tërësisht nga e drejta e padisë”.

2.12 Subjekti i rivlerësimit, me shkresën datë **.4.2023, drejtuar Komisionit, ndër të tjera, duke parashtruar: […] se nuk ka asnjë motiv ligjor, administrativ apo moral që ju të vazhdoni ndaj një përfaqësuesi të një organi Kushtetues, të zgjedhur e kontrolluar nga Kuvendi i Shqipërisë, një proces të kundërligjshëm, i cili nuk duhej të kishte nisur e nuk duhet të vijoj më […], i komunikoi Komisionit:
(i) Vendimin nr. ***, datë **.3.2023, të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë, e cila ka vendosur: “Prishjen e vendimit nr.***, datë **.7.2021, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë dhe rrëzimin e kërkesë padisë…”.

Rezulton se, me vendimin nr. ***, datë **.3.2023, një trupë gjykuese e Gjykatës Administrative të Apelit vendosi të prishë vendimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë dhe të rrëzojë padinë, duke arsyetuar se subjekti i rivlerësimit, në atë gjykim në cilësinë e paditësit, kishte vendosur të hiqte dorë nga e drejta e padisë; si dhe:
(ii) kërkesën për heqje dorë nga kërkesa për deklarimin e pasjes/njohjes së statusit të Këshilltarit/Ndihmësit ligjor jomagjistrat në Gjykatën e Lartë, dorëzuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, më datë **.3.2023.

2.13 Në këto rrethana faktike, bazuar dhe në jurisprudencën e Kolegjit, një sjellje e tillë e subjektit, duhej vlerësuar nga Komisioni si shprehje e qartë e vullnetit të subjektit të rivlerësimit, z. Alfred Balla, për t’u larguar nga statusi i Ndihmësit ligjor dhe njëkohësisht për t’u shmangur nga procesi i rivlerësimit kalimtar, për sa kohë kontrolli i pavlefshmërisë së urdhrit të largimit nga detyra, nëpërmjet ankimimit, si në rrugë administrative, ashtu dhe gjyqësore, e njohur në Shkallë të Parë nga Gjykata Administrative, tashmë ishte edhe një mundësi ligjore, e përjashtuar me vullnetin e tij të lirë.

2.14 Në çdo kontekst ligjor apo faktik, vendimi i Komisionit nuk gjen mbështetje në qëllimin e legjislatorit që Ndihmësit ligjorë t’i nënshtrohen procesit të rivlerësimit. Legjislacioni që normon procesin e rivlerësimit parashikon qartësisht se institucionet e rivlerësimit duhet të rivlerësojnë subjektet e përcaktuara shprehimisht në pikën 4, të nenit 179/b, të Kushtetutës.

Në rast se këto subjekte vendosin të mos i nënshtrohen këtij procesi, atëherë ata përjashtohen nga mundësia e emërimit në disa prej organeve të drejtësisë, për një periudhë 15-vjeçare, sipas përcaktimeve në pikën 2, të nenit G, të aneksit të Kushtetutës. 2.15 Kolegji në jurisprudencën e tij është shprehur se parashikimi i nenit G të aneksit të Kushtetutës është shterues.

Ndërprerja e procesit të rivlerësimit shoqërohet pashmangshmërisht me ndalimin ligjor për t’u emëruar në pozicione specifike për 15 vjet. Kjo dispozitë zbatohet për të gjitha kategoritë e funksionarëve të sistemit të drejtësisë që, në momentin e hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese, kanë fituar statusin subjekt rivlerësimi, pa bërë dallime ndërmjet tyre, qoftë edhe për shkak të kohëzgjatjes së kufizuar të ushtrimit të detyrës.

Në raport me procesin e rivlerësimit, të gjitha këto subjekte konsiderohen të barabarta. 3. Përkundrejt pretendimeve të subjektit të rivlerësimit, se është zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe, si i tillë, ka qenë subjekt i kontrollit të figurës, pasurisë dhe aspektit profesional, Komisioneri Publik, ashtu sikurse Kolegji ka arsyetuar në vendimin e tij (JR) nr.16/2023, prg.16.18, konstaton se neni 179/b i Kushtetutës dhe neni 4 i ligjit nr. 84/2016, përcaktojnë në mënyrë të plotë arsyet e nisjes së procesit të rivlerësimit kalimtar, duke synuar, ndër të tjera, kthimin e besimit të publikut te sistemi i drejtësisë, si dhe përcaktojnë organet kompetente që do të kryejnë procesin e rivlerësimit, duke identifikuar si të tilla Komisionin, Komisionerin Publik dhe Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, si dhe subjektet që ex officio i nënshtrohen procesit, duke evidentuar dhe pasojat e moskalimit me sukses të tij.

4. Në përfundim, Komisioneri Publik, bazuar në të gjitha rrethanat e paraqitura në ankimin e datës 30.6.2023, vlerëson se vazhdimi i procesit të rivlerësimit për subjektin, z. Alfred Balla, ishte parakusht i padiskutueshëm dhe, në kuptim të parashikimeve kushtetuese, lidhur me procesin e rivlerësimit, duke qenë se qëllimi i procesit është rivlerësimi kalimtar i të gjithë

subjekteve të rivlerësimit, për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi, dhe për shkak të ushtrimit të detyrës nga subjekti i rivlerësimit, në një nga organet më të larta kushtetuese, ndërprerja e procesit të rivlerësimit, duhet të shoqërohet me pasojat ligjore të nenit G të aneksit të Kushtetutës.

4.1 Komisioneri Publik nënvizon se çdo interpretim i kundërt që do të bënte të mundur, sikundër ka lejuar Komisioni në rastin konkret, ushtrimin e njërit prej funksioneve të parashikuara nga neni G i aneksit të Kushtetutës, si të ndaluara për t’u ushtruar për 15 vjet, nga një individ, që për shkak të Kushtetutës është subjekt i procesit të rivlerësimit, e që me vullnet të shfaqur qartësisht kërkon t’i shmanget këtij procesi, duke kërkuar ndërprerjen e tij, vjen në kundërshtim me qëllimin e sanksionuar në paragrafin e parë të nenit 179/b të Kushtetutës dhe me jurisprudencën e Kolegjit.

4.2 In the evaluation of the Public Commissioner, in the analysis of the circumstances of the fact and the applicable legal framework, the subject of the revaluation has exercised his rights, making a personal choice, expressing his undisputed will to stop the revaluation process, choosing ipso jure to have the prohibition provided by article G of the annex to the Constitution.

5 Reiterating that the Public Commissioner, in order to guarantee the protection of the public interest in the re-evaluation process, has the right and obligation to exercise control over the decisions given by the Independent Qualification Commission, assessing whether the decision-making is based on a complete investigation and versatile, and fair price of administered tests;

6. At the end of the reasons for the appeal, after verifying the factual situation through the acts administered during the investigation process by the Commission, in the analysis of the applicable legislation and the jurisprudence of the College, the Public Commissioner assesses that the decision of the Independent Qualification Commission no. 675, dated 16.6.2023, for the completed declaration of the revaluation process without a final decision, for the subject of the revaluation, Mr. Alfred Balla, was not taken in accordance with the constitutional and legal provisions;

7. Referring to Article 179/b of the Constitution, Article F, of the annex to the Constitution, the jurisprudence of the Special Appeals Panel at the Constitutional Court, we request that the causes of this appeal be considered by the Special Appeals Panel and, in implementation of article 66/1, letter "c" of law no. 84/2016, to decide: –
Change of decision no. 675, dated 16.6.2023, of the Independent Qualification Commission, as follows:

1. Termination of the reassessment process against the subject, Mr. Alfred Balla.
2. Prohibition of the subject of revaluation, Mr. Alfred Balla, to be appointed a judge or prosecutor of any level, a member of the High Judicial Council or the High Prosecution Council, the High Inspectorate of Justice or the General Prosecutor for a period of 15 years.

 

Most read