BREAKING NEWS

Ex-prosecutor Shkëlqim Hajdari warns of arrests of politicians: The deadline for the investigation of 6 files has expired, SPAK should be careful of the 'saboteur' who can shake the investigations and make an unprecedented mess, this is what is happeni...

Ex-prosecutor Shkëlqim Hajdari warns of arrests of politicians: The
x
BREAKING NEWS

The journalist who took the "scorching" video to SPAK about the "CEZ-DIA" affair reveals the hard details about Ilir Meta: The investigations have been completed, the communication of the accusation is expected, this is how the former president is tryi...

The journalist who took the "scorching" video to SPAK about the
x
BREAKING NEWS

Here is DASH's harsh blow to Sali Berisha, how the Americans overthrew the intrigues that the former prime minister is weaving to escape the arrest of SPAK

Here is DASH's harsh blow to Sali Berisha, how the Americans overthrew the
x
BREAKING NEWS

"Voice of America" ??publishes the alarming report that "shakes" the government: Corruption and state capture have increased significantly, secret agreements between political parties, majority officials and criminal groups are a concern

"Voice of America" ??publishes the alarming report that
x
BREAKING NEWS

The mother-in-law was the last witness, Ilir Meta cannot be held by the country, warns that SPAK can arrest him, the former president increases the threats against Altin Duman

The mother-in-law was the last witness, Ilir Meta cannot be held by the country,
x
BREAKING NEWS

"After the publication of the report about the agreement with Italy, Rama called the director of RAI 3"/ The prestigious Italian reveals the sensational behind-the-scenes: How the Albanian prime minister got angry during the phone conversation

"After the publication of the report about the agreement with Italy, Rama
x
BREAKING NEWS

The Committee on Foreign Affairs of the American Senate approves the "iron" law that will cause "earthquakes" in Albania, as all "non-women" persons and politicians and officials involved in corrupt affairs will be "brought to their knees" by justice. ...

The Committee on Foreign Affairs of the American Senate approves the
x
BREAKING NEWS

Brussels supports justice reform and encourages SPAK to root out corruption in Albania, the EU ambassador meets the heads of justice and defends Altin Duman after the attacks of Ilir Meta and Sali Berisha

Brussels supports justice reform and encourages SPAK to root out corruption in
x

Politike

The diplomatic service is confused with the expenses, this is how Albanian embassies abuse rent, transport, invoices and furniture, KLSH denounces the scandal

The diplomatic service is confused with the expenses, this is how Albanian

The High State Control has discovered numerous irregularities in the Albanian diplomatic service. KLSH has conducted an audit in the Ministry of Foreign Affairs during the time when Olta Xhaçka was in charge, which resulted in problems with recruitments and abuses from diplomatic headquarters. The audit showed that when it was headed by Xhaçka, 24 appointments were made in the diplomatic missions, but in 22 of them there was no justification as to why these were "special cases" and/or the type of knowledge and expertise possessed by the appointed persons, according to the specifications of the appointment position. "Furthermore, in conditions where there are no job descriptions, establishing criteria becomes almost impossible. Under the same rationale, the appointment of excellence students for positions in diplomatic missions abroad has also been made. As long as only in 2 out of 24 cases it turned out that the appointments were made in accordance with the cumulative criteria provided by the law, it means that Article 31/3 was understood but not applied equally to all appointments. Another aspect of these appointments is the fact that the determination of the rank of the appointment is made by the Minister without any criteria", emphasizes KLSH, reports "Pamfleti.net". Findings have also been made as to how many ambassadors were kept for up to 9 years without a mandate. There were also no controls and they did as they pleased. Also, KLSH has discovered abuses with rent, with transport, with hotels and everything else. Likewise, the HCSC has found abuses with tenders and has found numerous irregularities. "From the audit, it was found that, on the part of the Ministry for Europe and Foreign Affairs, there is no by-law regulation on the determination of: - rent limits for the apartments of the employees of the representative offices, in accordance with the real estate market in the host country and the needs for presentation; - the periodic determination of the main conditions of renting, the list of necessary furniture for the residential premises. - the track and mandatory procedures for the performance of maintenance and repair services, or the way in which this will be carried out", says KLSH in the audit for the period 2020-2022.

KLSH report

From the audit of lease contracts and lease payment limits, documents placed at the disposal of the audit group for review and assessment, it resulted that the signed practices were deficient and irregular, for the argumentation of funds and the extent of coverage of these expenses by MEPJ, according to the provisions of the law on the management of the budget system, as amended, where according to the analyzed representations it resulted as follows:

- Representation Israel:

Për vitin 2021, zëri i qirave ka ndikim nga ndryshimi i rritjes së qirasë nga 3% mbi qiranë e vitit pararendës sipas kontratës, në 1.5% për arsye të pandemisë dhe totali i shpenzimeve është 100,895.4 $ dhe jo 100,909.06 $ sikundër është paraqitur në evidenca, duke marrë parasysh se norma e rritjes së rentës është 3% dhe jo 1.5%, e përbërë nga 44,015.4 $ për seli dhe 56,880 $ për banim.

- Përfaqësia Madrid:

Për vitin 2021, totali i shpenzimeve të qirasë për selinë është 28,237.92 Euro. Nga mosvënia në dispozicion të audituesve shtetëror të autorizuar, të informacioneve specifike mbi përcaktimin e vlerës konkrete të ndryshimit (rritjes së vlerës së qirasë dhe indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK), ku specifikohet vetëm se, duke nisur nga viti i katërt (nga v.2021), qiraja të rritet 10% përveç rritjes së indeksit të çmimeve të konsumit; në kushtet që nuk është përcaktuar sa është indeksi i çmimeve të konsumit dhe sa është impakti i rritjes 10% mbi të, kjo ka bërë të pamundur vlerësimin mbi rregullshmërinë dhe saktësinë e pagesave të qirasë për godinën/at e përfaqësisë së shërbimit të jashtëm të vendit tonë në Madrid. U konstatua mungesë e analizës së tregut të pasurive të paluajtshme dhe mos argumentim i faktit, se përse është pranuar të rinovohet kontrata me një nivel rritje të përgjithshëm prej 10% përveç rritjes së indeksit të çmimeve të konsumit.

- Përfaqësia Paris:

Referuar evidencave të vendosura në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se, në shpenzimet për qiranë vjetore janë përfshirë rritjet për qiratë e diplomatëve me 3% por në kontratat e qirave mungonte një klauzolë specifikuese e tillë. Në kontratat e banimit nuk specifikohet klauzola e rilidhjes së kontratës pas përfundimit të afatit.

- Përfaqësia New York:

Nga auditimi rezultoi se 7 nga 8 kontratat e vendosura në dispozicion janë nënshkruar në vitin 2022 dhe mungon gjurma justifikuese e dokumentacionit të ri, ku të jetë i përafruar me vlerat e tregut, për rrjedhojë audituesit shtetëror të autorizuar nuk mund të shprehen mbi rregullaritetin e shpenzimeve të kryera për zërin e qirave për periudhën 2020-2021. Në total shpenzimet e qiramarrjes së përfaqësisë në Neë York për vitin 2021 ishin 309,300.72 USD, ku shpenzimet e qirasë për apartamente ishin 110,450.70 USD, shpenzimet e qirasë së zyrave ishin 84,828.15 USD dhe shpenzime të tjera qiraje ishin 84,980.52 USD. Grupi auditimit nuk arrin të shprehet mbi saktësinë dhe rregullshmërinë e shpenzimeve të qiramarrjes së kësaj përfaqësie, duke qenë se dokumentacioni i vendosur në dispozicion është i pjesshëm dhe i paplotë. Nga auditimi u konstatua pagesa e kryer në shumën prej 29,041.35 USD për broker fees, por mungonte gjurma justifikuese e këtij shpenzimi. Kjo pagesë nuk gjen mbështetje në bazën ligjore e cila ngarkon MEPJ me kryerjen e analizës së tregut të pasurive të paluajtshme, (pika 10, germa ç, e VKM nr.20, datë 18.01.2017, që përcakton se, “Ministria e Punëve të Jashtme përcakton, periodikisht, kushtet kryesore të qiramarrjes, listën e orendive të nevojshme për ambientin e banimit dhe limitet e qirapagesave për banesat e punonjësve të përfaqësive, në përputhje me tregun e pasurive të paluajtshme në vendin pritës dhe nevojat për prezantim. Rregullat e përcaktuara në këtë paragraf do të zbatohen vetëm për kontratat e qiramarrjes, të lidhura pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi”.

- Përfaqësia Moskë:

Nga auditimi i kontratave të qirasë, u evidentua se shpenzimet e qiramarrjes për vitet 2020 dhe 2021 përfaqësia vijonte ti kishte në vlerën 78.536.41 Euro, nga ku shpenzimet për 1 apartament ishin 44,951.15 Euro dhe për zyra 33,585.26 Euro, si numër ambientesh me qira janë 4 (katër) zyra dhe 1 (një) apartament. Struktura e Ambasadës është 1 (Ambasadori) + 2 (Diplomatë). Në prill të vitit 2018 janë larguar dy diplomat dhe ambasada ka funksionuar me strukturë 1+1 deri në shkurt 2021, kur ka vijuar funksionimin vetëm me pozicionin e Ambasadorit. Nga auditimi rezultoi se, vijojnë të paguhen shpenzimet e qirasë për 4 (katër) zyra, ku në 2 prej tyre janë depozituar mobiljet dhe orenditë e apartamenteve të diplomatëve të larguar e të cilat nuk kryejnë funksionin si zyra, por përdoren në trajtën e magazinave, megjithëse të 4 zyrat ndodhen në një godinë gjë që kërkon një proces të rivlerësimit të vlerës së rentës totale.

- Përfaqësia Londër:

Audituesit e autorizuar të KLSH nuk arrijnë të verifikojnë vlerën e plotë të shpenzimeve të qirasë dhe qirapagesat për ambiente banimi, për shkak se dokumentacioni i vendosur në dispozicion të grupit të auditimit është i mangët. Një pjesë e kontratave i përkasin periudhës nga gusht 2021 e në vijim dhe një pjesë i përkasin vitit 2022, për rrjedhojë audituesit shtetëror të autorizuar nuk mund të shprehen me saktësi mbi rregullaritetin e shpenzimeve të kryera. Referuar evidencave të dërguara në MEPJ, shpenzimet e qiramarrjes së selisë, për vitin 2021 ishin 102,504 £ konvertuar në Euro referuar kursit të cituar në evidenca të konvertimit të 1£ në 1.15 € rezulton shuma 117,879.60 Euro, nga 127,327.70 Euro të raportuara në evidencat dërguar në MEPJ. Në total një diferencë prej 9,448.1 Euro është e pa mbuluar me dokumentacion

- Përfaqësia Vjenë:

Nga auditimi i kontratave të qirasë, janë vënë në dispozicion 4 nga 5 kontratat e nënshkruara për ambiente banimi, që përfaqësia disponon; Kontratë është nënshkruar më 30.11.2016 me afat të papërcaktuar; dy pa emra nominal përfituesi kanë nënshkruar në kontratën e lidhur në emër të ambasadorit, me vlerë rente 824 € në muaj. Kontrata e nënshkruar më 01.03.2017 është me afat të papërcaktuar, me vlerë rente prej 1,297.06 € në muaj; Nisur nga fakti i mos vënies në dispozicion të audituesve shtetëror të autorizuar, të dokumentacionit të plotë justifikues mbi kontratat e qirasë, kjo ka bërë të pamundur auditimin e vlerës së plotë dhe të saktësisë së zërit të shpenzimeve; Evidentohet mungesë e gjurmës së auditimit mbi kontratat e lidhura dhe shkallën e përditësimit të informacionit të tyre, në lidhje me kushtet e vijueshmërisë së tyre.

- Përfaqësia Berlin:

Nga auditimi i kontratave të qirasë dhe qirapagesat për këtë përfaqësi, u konstatua, ekzistenca e një kontrate që i përket një periudhe të mëparshme të nënshkrimit, konkretisht në vitet 2000, kur monedha e përdorur nuk ka qenë Euro, por është nënshkruar për 1,800.04 DM/Marka Gjermane dhe mungesa e informacioneve të përditësuara e bën të pamundur për audituesit shtetëror të autorizuar të arrijnë një konkluzione të bazuar në lidhje me shumat e paguara dhe konvertimin e këtyre vlerave monetare. Mosvënia në dispozicion e kontratave të tjera të qirasë , që duhet të ishin pjesë e kësaj dosjeje për auditim), bën të pamundur verifikimin e saktësisë së informacionit zyrtar mbi shpenzimet e qiramarrjes të paguara për selinë diplomatike si dhe llogaritjen e totalit të shpenzimeve. (Trajtuar më hollësisht në faqe 82-178 të Raportit Përfundimtar t? Auditimit).

Abuzimi me automjetet

Nga auditimi dokumentacionit justifikues vendosur në dispozicion të grupit të auditimit, sa i takon zërit “shpenzime transporti” . sipas përfaqësive diplomatike të analizuara rezultoi se, për përfaqësinë Mynih,

- rezultoi se furnizoheshin 3 automjete me karburant ndërkohë që Konsullata në pronësi të saj ka të deklaruar vetëm 1 automjet. (kartat me nr: 700669, 748947, 000031).

- Mosrakordim i vlerave në fatura/dokumentacion justifikues dhe evidencën e dërguar pranë MEPJ.

- Për vitin 2020 nga ana e përfaqësisë është kryer shërbimi i riparimit të automjetit 5 (pesë) herë me një vlerë totale prej 4,285.25 Euro, ku vetëm për një interval një mujor frekuenca e riparimit është në 3 (tre) raste; në asnjë rast nuk u konstatua prania e gjurmës së argumentimit të domosdoshmërisë për kryerjen e shërbimit të riparimit, pra mungon një memo argumentuese e situatës;

Për përfaqësinë Pragë:

- disponon 3 automjete në inventar, por nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion evidentohet se shpenzimet e transportit ngarkohen në vetëm 2 prej tyre.

- Nga auditimi mbi dokumentacionin justifikues për shpenzimet e siguracionit të automjeteve, për vitin 2021, praktika për automjetit “Mercedes Benz” përmbante mungesa si më poshtë vijojnë: kartela e siguracionit mungonte; dokumentacioni i vendosur në dispozicion ishte 370 vetëm një informacion i përgjithshëm për të kryer pagesën; vlera e pa specifikuar po ashtu edhe afati (shkruar me shkrim dore në fletë);

- rezultonin tre fatura të lëshuara nga Servis Mercedes Benz me vlerë totale 1,497.14 Euro, për të cilat ka mungesë të dokumentacionit justifikues ndaj audituesit shtetërorë nuk arrijnë të vërtetojmë se për cilin automjet janë kryer shërbimet dhe cila është pronësia e tij; si dhe fatura me vlerë 245.8 Euro për të cilën mungon informacioni mbi objektin e pagesës së kryer.

Totali shpenzimeve të mbështetura me dokumentacion justifikues rezulton të jetë në vlerën 2,460.23 Euro, nga ku shpenzimet për karburant janë 2,204.32 Euro dhe siguracioni për automjetin BMË është 255.91 Euro. Diferenca prej 3,215.95 Euro përfaqëson shpenzime të kryera pa dokumentacion justifikues mbështetës për të cilat duhet të kryhen analizat përkatëse.

Për përfaqësinë Romë:

- Për vitin 2020 në të gjitha rastet nuk janë hartuar e nënshkruari mandat pagesat,

- Për shpenzimin me vlerë 2,380 Euro, praktikës dokumentare i mungonte shkresa e marrjes së miratimit nga MEPJ, shkresa që përfaqësia ka njoftuar MEPJ-në; si dhe specifikimet teknike të automjetit apo kontratë e blerjes së tij;

 

- Për shpenzimin me vlerë 1,640 Euro, riparim automjeti Benz me targë CD 081 AA pas aksidentit, praktikës dokumentare i mungonte memo/shkresa njoftuese e titullarit të përfaqësisë po ashtu dhe dokumentacion justifikues i vërtetimit të ngjarjes;

- Për shpenzimin me vlerë 1,327 Euro, riparim i automjetit Audi A6 me targë CD 0141 AA, praktikës dokumentare i mungonte shkresa e marrjes së miratimit nga MEPJ, si dhe memo/shkresa njoftuese e titullarit të përfaqësisë ku detajohet problematika.

Për përfaqësinë Madrid:

- nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion, për vitin 2020 rezultoj se, për 3 makinat që përfaqësia disponon janë paguar siguracionet vjetore respektive me vlerë totale prej 2,238.2 Euro, por praktikat dokumentare përmbajnë vetëm ekstraktin e llogarisë dhe urdhër pagesën e nxjerrë nga përfaqësia.

- Për automjetin Citroen C1 është kryer shpenzimi me vlerë 50.19 Euro, por praktikës dokumentare i mungon relacioni identifikues i situatës, urdhër i titullarit për blerjen e artikullit, kryerja e testimit të tregut;

- Sa i takon pagesave për karburant, për muajit shkurt dhe tetor, mungonin faturat justifikuese me vlerë 193.47 Euro;

- Në total shpenzimet e transportit referuar dokumentacionit justifikues vendosur në dispozicion shkojnë 3,460.83 Euro nga 3,601 të raportuara, pra një diferencë e pambuluar me dokumentacion prej 140.17 Euro. për përfaqësinë Uashington:

- për vitin 2020, rezultoi se në asnjë rast pagesat nuk janë shoqëruar me mandate pagesë por vetëm nga fatura;

- Referuar të dhënave vendosur në dispozicion të misionit të auditimit, kjo përfaqësi disponon 2 automjete ndërkohë nga auditimi i dokumentacionit justifikues rezulton prania e 4 automjeteve (referuar pagesave kryer në Sahouri Insurance: Chevrolet Captiva; Dodge dart; Cadillac XTS, Mitsubishi Outlander);

Për përfaqësinë Tel Aviv:

- Nga auditimi dokumentacionit vendosur në dispozicion, për vitin 2020 rezultoi se, referuar kursit mesatar të këmbimit (Shekel/Dollar), 1 Shekel konvertohej mesatarisht në 0.2909 Dollar, dhe totali rezultonte në 3,735.16 Dollar nga 3,866 Dollar raportuar, me një diferencë prej 130.84 Dollar më tepër nga sa rezulton nga dokumentacioni justifikues.

Për përfaqësinë Moskë:

- nga auditimi dokumentacionit vendosur në dispozicion, për vitin 2020 rezultoi se, në të gjitha rastet mungonte hartimi i mandat pagesës,

- Të gjitha dokumentacionet janë në gjuhën Ruse pa patur dublikatë në gjuhën Shqipe çka cenon kuptueshmërinë dhe transparencën e tyre;

 

Në përfaqësinë në New York:

- Në evidencat e vitit 2021 u konstatua pagesa e shumës prej 29,041.35 Dollar për broker fees, por mungonte gjurma justifikuese e saj. Nga ana tjetër kjo pagesë nuk gjen mbështetje në bazën ligjore e cila ngarkon MEPJ me kryerjen e analizës së tregut të pasurive të paluajtshme (pika 10, germa ç, e VKM nr.20, datë 18.01.2017);

- Vlera prej 2,952 Dollar, paguar për qëndrimin në Hotel K. të grupit të auditit të MEPJ nuk ka faturë bashkangjitur (prania vetëm e Urdhër Pagesës);

- Pagesa prej 2,104.55 Dollar pasqyron biletën e avionit dhe shtesë në të, për udhëtim në Nice (Francë), ku mungojnë bashkëlidhur agjenda dhe programi i veprimtarisë. Nga auditimi dokumentacionit të lëvizjes rezulton të jetë udhëtim personal.

Në përfaqësinë BE-Bruksel,

- Pagesa për hotel me vlerë 395.48 Euro, nuk ka gjurmë të pranisë së dokumentit justifikues (faturë hoteli), si dhe nga auditimi nuk konstatohet prania e gjurmës së agjendës së veprimtarisë apo argumentim i vizitës;

- Pagesa për hotel me vlerë 81.88 Euro, nuk ka gjurmë të pranisë së dokumentit justifikues (faturë hoteli), bashkangjitur është rezervimi në booking i cili është fotokopje e pjesshme;

- Nga 51 urdhër pagesa të audituara, 35 ishin pa vlerë të specifikuar për pagesë dhe vetëm 16 me vlerë ekonomike të specifikuar për tu paguar;

- In the payment of 310.96 Euros, for the purchase of food products for the reception of doctors in the Mission, the attached invoice issued by "D." it is partial, there is no date, it contains only the total value of 310.96 Euro and the items of the attached photocopied part of the invoice are only 11 pieces worth 39 Euro.

At the Milan representative office,

- For the 99.98 Euro ticket for the route Budapest - Milan, there is no information for which person this ticket was issued; The payment of 134 Euros fails to identify the product or service received; The payment of 947.63 Euro is not identified for which person the payment was made as there is a lack of documentation;

- For plane tickets, the invoice worth 28,846 all for the route Tirana - Bergamo, is not accompanied by an argumentation of the persons who are traveling and the reasons for the trip.

- For plane tickets, the invoice worth 79 Euros for the route Milan - Tirana, is not accompanied by an argumentation of the persons who are traveling and the reasons for the trip;

- The payment of the invoice of 192.8 Euro in total, for the Milan-Santiago-Milan route, does not have an argumentation of the reason for the movement as well as the position/status of the person making this trip.

At the representative office in Athens,

- The audit shows that real estate expenses were incurred for the diplomatic representative's apartment in the amount of 1,488 Euros. The invoice and supporting documentation were in Greek, not having duplicates in the Albanian language.

- Carrying out the procedures for securing the residential environment through a real estate office is contrary to the legal and regulatory basis in force, which charges MEPJ with responsibility for performing the market analysis and finding suitable premises for the representatives. On the other hand, this payment does not find support in the legal basis, which charges MEPJ with the analysis of the real estate market (item 10, letter ç, of VKM no. 20 dated 18.01.2017).

At the representation in Rome,

- Regarding the 435 Euro hotel payment, the documentation audit found that the hotel bill is missing;

- In connection with the payment of 386.60 Euro transfer for Ms.Sh.Sh, there was a lack of documentation justifying the need to carry out this trip. Referring to the list of the representation made available by DBNj and MEPJ, it turns out that the person in question during this period was appointed in Rome and the hotel bill is in this city.

- Regarding the payment of 2,648.50 Euros, there is no justification for the reason for the trip; Referred VKM no. 870 dated 14.12.2011 "On the financial treatment of employees who are sent for service abroad", point 9, letter c, and link 1 "diet amount in foreign currency according to categories" it turns out that it belongs to category 7 where the hotel is up to 3 stars and not 4 as it was paid for.