BREAKING NEWS

Elections / 'War' in PD and CEC, Ilirjan Celibashi 'sinks' Sali Berisha, the last details are revealed

Elections / 'War' in PD and CEC, Ilirjan Celibashi 'sinks'
x
BREAKING NEWS

The former football player of the National Team, Armand Duka, is passing away. I give the TRAGIC news: A personality with many values ??that we will all miss!

The former football player of the National Team, Armand Duka, is passing away. I
x
BREAKING NEWS

"They left the brain of the head", Kreshnik Spahiu publishes to Ilir Meta the video that is breaking the network

"They left the brain of the head", Kreshnik Spahiu publishes to Ilir
x
BREAKING NEWS

This is the city in our country that wakes up all frozen! Temperatures drop to -18 degrees Celsius

This is the city in our country that wakes up all frozen! Temperatures drop to
x
BREAKING NEWS

PD MP Luciano Boci in mourning, shares the sad news: Shine in paradise my friend, my good friend and colleague!

PD MP Luciano Boci in mourning, shares the sad news: Shine in paradise my
x
BREAKING NEWS

Temperatures below zero and are expected to go -17 degrees accompanied by heavy snowfall, Rama in the early hours of the morning makes the important announcement and brings out images of what is happening in the country

Temperatures below zero and are expected to go -17 degrees accompanied by heavy
x
BREAKING NEWS

The event that shocked Albania / Artan Hoxha publishes the photos and comes out with the strong statement: The real martyrs are you, tomorrow I will ...

The event that shocked Albania / Artan Hoxha publishes the photos and comes out
x
BREAKING NEWS

Shkëlqim Hajdari reveals the details of the investigation for "January 21": The FBI found out that the Guard shot to kill, how the file and the police-prosecutor conflict were blocked

Shkëlqim Hajdari reveals the details of the investigation for "January
x

Ekonomia

Details of the new concessions that are expected to be signed are revealed, here are the funds, the way of financing and the procedures followed

Details of the new concessions that are expected to be signed are revealed, here

The government has planned to give 6 new concessions for 2022. In the budget for next year it was foreseen to give 7 concessions, but the concession for car tests was removed. "Open Data" has revealed the details regarding the new government plans for concessions and Public Private Partnerships (PPP) for 2022. The data are taken from the Ministry of Finance and Economy from the draft law for the 2022 budget, which was approved in Assembly. According to the Open Data report, 6 new concessions or PPPs worth about ALL 214.5 billion or EUR 1.75 billion are planned for 2022, thus constituting about 11 percent of the projected GDP for 2022. According to the sector, Of the new PPP concession projects planned, 3 are in the road, sea and air transport sector, with a total value of 208.

Funding and procedures

Meanwhile, two of these PPP concession contracts have already been confirmed with support from the state budget, while one is privately funded, while for the other 3 contracts there is still no information on what the form of financing will be. Specifically, projects with support from the state budget are planned to be the concession for the construction, operation and maintenance of the integrated port Triport Vlora and the concession for the improvement of road and recreational infrastructure of residential blocks in some neighborhoods of the city of Elbasan. For two of the planned projects, during 2021, tender announcements were made, specifically for PPP concessions "For the design, construction, operation and maintenance of Saranda Airport" and "For the construction, operation and maintenance of the integrated port Triport Vlora". Meanwhile, from the data of the competitive procedure document, the PPP concession for the construction and operation of Saranda Airport is a proposal requested by the Ministry of Infrastructure and Energy and is a contract in the form of construction and transfer operation. The source of financing for the construction of this project will be the Private Investor and has an estimated duration of 35 years. Whereas, the PPP concession for the construction, operation and maintenance of the integrated port Triport Vlora is an unsolicited proposal by the Ministry of Infrastructure and Energy and is a contract in the form of construction and transfer operation, with a duration of 10 years. From the data of the competitive procedure document, the investment will be made initially by the concessionaire, while the source of the concessionaire's income will be provided by the state budget revenues, in the form of availability payments. These availability payments will start to be paid from the state budget after the complete construction and final delivery of the facility, but in any case not earlier than 2025. Therefore there is still no forecast of the value of payments by the state in the MTBP. -in the year 2022-2024. On November 1, 2021, the winner was announced for this PPP concession, which is the Provisional Union of Companies AGBES CONSTRUKION sh.pk; BESTA sh.pk; Premium Construction & Maintenance sh.pk; ITE Grup sh.pk and ARKONSTUDIO sh.pk For this reason there is still no forecast of the value of payments by the state in the MTBP of 2022-2024. On November 1, 2021, the winner was announced for this PPP concession, which is the Provisional Union of Companies AGBES CONSTRUKION sh.pk; BESTA sh.pk; Premium Construction & Maintenance sh.pk; ITE Grup sh.pk and ARKONSTUDIO sh.pk For this reason there is still no forecast of the value of payments by the state in the MTBP of 2022-2024. On November 1, 2021, the winner was announced for this PPP concession, which is the Provisional Union of Companies AGBES CONSTRUKION sh.pk; BESTA sh.pk; Premium Construction & Maintenance sh.pk; ITE Grup sh.pk and ARKONSTUDIO sh.pk

 

Qeveria ka planifikuar që të jap 6 koncensione të reja për vitin 2022. Në buxhet për vitin e ardhshëm ishin parashikuar që të jepeshin 7 koncensione, por koncesioni për kolaudimet e makinave u hoq. “Open Data” ka zbardhur detajet në lidhje me planifikimet e reja qeveritare për koncesione dhe Partneritete Publike Private (PPP) për vitin 2022. Të dhënat janë marrë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë nga projektligji për buxhetin e vitit 2022, i cili është miratuar në Kuvend. Sipas raportit të “Open Data”, 6 koncesione apo PPP e reja me vlerë rreth 214.5 miliardë lekë apo 1.75 miliardë Euro janë planifikuar për vitin 2022, duke përbërë kështu rreth 11 për qind të PBB-së së parashikuar për vitin 2022. Sipas sektorit, nga projektet e reja koncesione PPP të planifikuara, 3 janë në sektorin e transportit rrugor, detar dhe ajror, me vlerë në total 208.4 miliardë lekë, ndërsa 3 koncesione PPP të tjera janë në sektorin e zhvillimit urban dhe kanë një vlerë në total prej 6.09 miliardë lekë.

Financimi dhe procedurat

Ndërkohë, dy nga këto kontrata koncesioni PPP, janë tashmë konfirmuar me mbështetje nga buxheti i shtetit, ndërsa një është me financim privat, ndërsa për 3 kontratat e tjera ende nuk ka informacion se si do jetë forma e financimit. Konkretisht, projekte me mbështetje nga buxheti i shtetit, janë planifikuar të jenë koncesioni për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar Triport Vlorë dhe koncesioni për përmirësimin e Infrastrukturës rrugore dhe rekreative të blloqeve të banimit në disa lagje të qytetit Elbasan. Për dy nga projektet e planifikuara, gjatë vitit 2021 janë bërë shpalljet e tenderimit, konkretisht për koncesionet PPP “Për projektimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Aeroportit të Sarandës” dhe “Për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar Triport Vlorë”. Ndërkohë, nga të dhënat e dokumentit të procedurës konkurruese, koncesioni PPP për ndërtimin dhe operimin e Aeroportit të Sarandës është propozim i kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe është kontratë e formës ndërtim operim transferim . Burimi i financimit të ndërtimit të këtij projekti do të jetë Investitori Privat dhe ka një kohëzgjatje të parashikuar prej 35 vitesh. Ndërsa, koncesioni PPP Për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar Triport Vlorë është propozim i pakërkuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe është kontratë e formës ndërtim operim transferim, me kohëzgjatje 10 vjet. Nga të dhënat e dokumentit të procedurës konkurruese, investimi do te kryhet fillimisht nga koncesionari, ndërsa burimi i të ardhurave të koncesionarit do të sigurohet nga të ardhurat e buxhetit të shtetit, në formën e pagesave të disponueshmërisë. Këto pagesa disponueshmërie do të fillojnë të paguhen nga buxheti i shtetit pas ndërtimit të plotë dhe dorëzimit përfundimtar të objektit, por në çdo rast jo më parë se viti 2025. Për këtë arsye nuk ka ende parashikim të vlerës së pagesave nga ana e shtetit në PBA-në e vitit 2022-2024. Në datë 1 Nëntor 2021 është bërë njoftimi i fituesit për këtë koncesion PPP, që është Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive AGBES CONSTRUKION sh.p.k; BESTA sh.p.k; Premium Construction & Maintenance sh.p.k; ITE Grup sh.p.k dhe ARKONSTUDIO sh.p.k.