BREAKING NEWS

In Peshkopi, the 16-year-old girl is seriously injured by a gunshot, the first details are revealed

In Peshkopi, the 16-year-old girl is seriously injured by a gunshot, the first
x
BREAKING NEWS

The Socialist Party convenes the Presidency, what is expected to be discussed

The Socialist Party convenes the Presidency, what is expected to be discussed
x
BREAKING NEWS

New cases are "flying", the Ministry of Health clarifies the balance of the last 24 hours: One loss of life from COVID is noted

New cases are "flying", the Ministry of Health clarifies the balance
x
BREAKING NEWS

"HISTORICAL PHOTO"/ Kreshnik Spahiu publishes the rare photo of Fatos Nano: Here for the first time...

"HISTORICAL PHOTO"/ Kreshnik Spahiu publishes the rare photo of Fatos
x
BREAKING NEWS

"PD will be announced...", Njjela's strong warning for the July 7 protest: Berisha wants destabilization, wants to be the ruler! With four bombs...

"PD will be announced...", Njjela's strong warning for the July 7
x
BREAKING NEWS

What is expected to happen on July 7? Spartak Njela reveals Berisha's plan and warns: Pressure on...

What is expected to happen on July 7? Spartak Njela reveals Berisha's plan
x
BREAKING NEWS

Max Haxhia responds 'flame for flame' to Edi Rama

Max Haxhia responds 'flame for flame' to Edi Rama
x
BREAKING NEWS

"How do you meet a businessman?"/ 'Coroditite' Edi Rama, does not hold his nerve during the conference, makes the drastic decision for the journalist

"How do you meet a businessman?"/ 'Coroditite' Edi Rama,
x

Ekonomia

The government decision is approved, here is what happens to the owners who have not legalized the houses

The government decision is approved, here is what happens to the owners who have

Yesterday, the new decision was published in the Official Gazette by the government, on the ways and terms of treatment of owners of illegal constructions that are not legalized. "Sot" newspaper explains to the reader what procedures should be followed when the owner will be notified that he has been exempted from the legalization of illegal construction, to be treated with one of the forms of reward, or special treatment provided in this decision .

Cases when the owner is rewarded

a) Treatment through the housing fund, pursuant to the MPT agreement concluded between the responsible body, in this case the local self-government unit, and the beneficiary. b) Treatment in alternative forms, pursuant to the MPT agreement concluded between the responsible body, in this case the beneficiary entity of the work other than the local self-government unit. In addition to this treatment, the beneficiaries, who do not own any other apartment in the local self-government unit, legal or illegal, but legalized, in addition to the construction excluded from legalization, also benefit financial treatment in the form of a rent bonus for a period of 3- year from the moment of signing the agreement and issuing the building. Funds to cover this obligation are borne by the responsible body. In cases when the responsible body and the competent body of project implementation are different, the funds to cover this obligation are borne: for the first year of entry into force of this decision, at the rate of 100% of the state budget, while for the second year of the entry into force of this decision, in the amount of 60% from the state budget and 40% from the responsible body. And at the end of the third year of entry into force of this decision, at the rate of 30% from the state budget and 70% from the responsible body. In cases where the responsible body and the competent body for the implementation of the public work are the same entity, the financial treatment in the form of a rent bonus is borne by its budget. The body responsible for performing the procedures,

The points contained in the cooperation agreement and when the owner gives up the apartment that are not legalized

With the approval of the public works project by the competent body, if in the area of ??its realization there are objects which in the database of transitional processes at ACA have the status as illegal objects, between the competent institution for the realization of the work project public, the responsible body and the executing subject of the public work, if they are different, a cooperation agreement is concluded which defines: a) the specific tasks of each of them in the capacity of the responsible body, within the realization and implementation of the treatment procedure, within the meaning of this decision; b) the housing fund that will be made available to the beneficiaries, within the letters "a" and "b", of point 1, of chapter II, of this decision; c) the necessary financial fund in order to make the rent payments that are granted in favor of the beneficiaries, in the sense of point 2, of chapter II, of this decision; ç) a secretariat responsible for the smooth running of the process, composed of representatives of each institution / entity. Failure to conclude the cooperation agreement does not exempt the responsible body from the obligation to proceed within the obligations of this decision. The beneficiary continues to possess the construction without permission until the moment of receiving the treatment. The illegal object can not be alienated as it does not constitute a movable item in civil circulation and the transfer of the right of legalization can not be realized after the approval of the project / after the approval of the decision for non-legalization. ç) a secretariat responsible for the smooth running of the process, composed of representatives of each institution / entity. Failure to conclude the cooperation agreement does not exempt the responsible body from the obligation to proceed within the obligations of this decision. The beneficiary continues to possess the construction without permission until the moment of receiving the treatment. The illegal object can not be alienated as it does not constitute a movable item in civil circulation and the transfer of the right of legalization can not be realized after the approval of the project / after the approval of the decision for non-legalization. ç) a secretariat responsible for the smooth running of the process, composed of representatives of each institution / entity. Failure to conclude the cooperation agreement does not exempt the responsible body from the obligation to proceed within the obligations of this decision. The beneficiary continues to possess the construction without permission until the moment of receiving the treatment. The illegal object can not be alienated as it does not constitute a movable item in civil circulation and the transfer of the right of legalization can not be realized after the approval of the project / after the approval of the decision for non-legalization. The beneficiary continues to possess the construction without permission until the moment of receiving the treatment. The illegal object can not be alienated as it does not constitute a movable item in civil circulation and the transfer of the right of legalization can not be realized after the approval of the project / after the approval of the decision for non-legalization. The beneficiary continues to possess the construction without permission until the moment of receiving the treatment. The illegal object can not be alienated as it does not constitute a movable item in civil circulation and the transfer of the right of legalization can not be realized after the approval of the project / after the approval of the decision for non-legalization.

Ja kur përfituesit, mund t’i hiqet nga posedimi ndërtimi që nuk legalizohet përpara përfitimit të trajtimit

a) ndërtimi pa leje preket nga një projekt që përbën interes publik, në kuptim të legjislacionit për shpronësimet për interes publik, me kushtin që institucioni zbatues i projektit të ketë kërkuar shprehimisht ekzekutimin e menjëhershëm; b) ndërtimi pa leje nuk legalizohet për shkak se nga evidentimi faktik në terren është provuar se objekti cenon integritetin strukturor dhe/ose funksional të një ndërtese në pronësi private; c) pavarësisht shkakut të moslegalizimit, është vërtetuar nëpërmjet aktekspertizës së një autoriteti publik, enti ose eksperti të licencuar se ndërtimi pa leje cenon sigurinë e jetës, shëndetit ose pasurinë e vetë poseduesit apo të të tretëve. ç) ndërtimi pa leje është me funksion social-ekonomik ose ndërtim i dytë dhe njëkohësisht është ngritur mbi truall privat, në pronësi të të tretëve; d) ndërtimi pa leje nuk legalizohet për shkak se drejtoria vendore e ASHK-së është njoftuar për ekzistencën e një vendimi gjykate të formës së prerë, me të cilin është vendosur pranimi i padisë për kthimin e sendit, sipas pikës 1, të nenit 28, të ligjit nr.20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. Shembja e ndërtimit pa leje në këtë rast kryhet sipas procedurave të ekzekutimit të detyrueshëm, të parashikuara në Kodin e Procedurës Civile. Për subjektet përfituese të trajtimit financiar, godina nuk mund të lirohet dhe ndërtimi nuk mund të prishet përpara se organi përgjegjës të ketë pajisur përfituesin me trajtimin financiar për pagesën e qirasë, të parashikuar në pikën 2, të kreut II, të këtij vendimi. Ngritja e padive ose shqyrtimi gjyqësor i një çështjeje civile apo administrative lidhur me pretendimet e përfituesit apo veprimet e organit përgjegjës/zbatues nuk pezullon procedurat e zbatimit të projektit. Vlera e bonusit të qirasë, vlera e njësisë së banimit të përftuar në pronësi, si dhe vlera e çdo trajtimi alternativ, i parashikuar në MPT, përbëjnë vlerën e shpërblimit financiar, në kuadër të trajtimit nga shteti të përfituesit në zbatim të parashikimit të nenit 33 të ligjit, për efekt njohjeje të vlerës së investimit të ndërtimit të poseduar prej tij, e cila nuk përbën pronë, në kuptim të legjislacionit të zbatueshëm në fuqi. Në rastet kur subjekti përfitues, pas 6 muajve nga marrja e njoftimit të parashikuar në pikën 10, të kreut II, të këtij vendimi, nuk pranon asnjë nga format e trajtimit social-ekonomik, të parashikuar në këtë vendim, apo refuzon trajtimin, sipas parashikimeve të nenit 33, të ligjit nr.20/2020,“Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, subjekti përfitues do të konsiderohet se ka hequr dorë nga e drejta e parashikuar në nenin 33, të ligjit dhe do të konsiderohet si i trajtuar nga shteti.