BREAKING NEWS

Frrok Çupi: This is why SPAK is not arresting Sali Berisha, how will the former prime minister go to handcuffs and what behind the scenes are hidden behind Argita's appearance on the stage

Frrok Çupi: This is why SPAK is not arresting Sali Berisha, how will the
x
BREAKING NEWS

Fatos Klosi sheds light on the "black file" of Sali Berisha: Here's how he has escaped arrest so far, his crimes in '97-'98, the secrets behind the murder of Azem Hajdari, the planning of the execution of 4 protesters on January 21 and why will not lea...

Fatos Klosi sheds light on the "black file" of Sali Berisha:
x
BREAKING NEWS

The well-known analyst Kastriot Aliaj unmasks Sali Berisha, from the meetings with the Serbian murderer Arkan, to the intrigues, bargains, insults, frauds, crimes and his family corruption, how he stole 1.6 million dollars from the state coffers in coo...

The well-known analyst Kastriot Aliaj unmasks Sali Berisha, from the meetings
x
BREAKING NEWS

Other "bombshell" interceptions from "Sky" and "EncroChat" are unraveled, who are the crime bosses who were involved in a sensational murder in the capital, SPAK ready the arrest warrants, the "shaking" of the police dome is warned

Other "bombshell" interceptions from "Sky" and
x
BREAKING NEWS

This is how McGonigal is being analyzed by American justice before he goes to trial for his two criminal cases, what will come out of the mouth of the former FBI agent about Prime Minister Rama, from visits to Tirana, meetings and even secret conversat...

This is how McGonigal is being analyzed by American justice before he goes to
x
BREAKING NEWS

A fight breaks out within the anti-American gang, Berisha "fires" Bardhi as the head of the group and calls him a mere deputy, the former General Secretary of the DP ignores the Re-establishment Assembly

A fight breaks out within the anti-American gang, Berisha "fires"
x
BREAKING NEWS

Spartak Ngjela announces shocking news from SPAK about Sali Berisha: Here is what is hidden behind the chaos caused by the former prime minister in the Assembly

Spartak Ngjela announces shocking news from SPAK about Sali Berisha: Here is
x
BREAKING NEWS

Here is the tape where Sali Berisha was recorded, who brought about all the murders in Tropoja, how SPAK will finally "bury" the former prime minister with the investigations in the "Haklaje" file, Romeo Kara reveals the hard details

Here is the tape where Sali Berisha was recorded, who brought about all the
x

Aktualitet

SPAK closes the investigations, sends the former mayor of Bulqiza and other officials to trial, here are the charges

SPAK closes the investigations, sends the former mayor of Bulqiza and other

The Posa ç Prosecution with Anti-Corruption has sent the former mayor of Bulqiza, Lefter Alla, and other officials accused of tender violations to the GJKKO for trial.

At the end of the preliminary investigations of the criminal proceedings no  . 09 of 2022 , the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime  presented  to the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime ( on  14.09 . 2023 ) the request for judgment  in charge of the defendants:

1 .  Lefter  Alla accused of having committed the criminal offense  "Violation of the equality of participants in public tenders or auctions ", provided for by article 258 (before the legal changes made by law no. 43/2021) and 25 of the Criminal Code and  " Abuse of office" ”,  provided by article 248 and 25 of the Criminal Code .

2 .  Enkeleda Lleshi,  accused of having committed the criminal offense  "Violation of the equality of participants in public tenders or auctions ", provided for by article 258 (before the legal changes made by law no. 43/2021) and 25 of the Criminal Code and  " Abuse of office" ”,  provided by article 248 and 25 of the Criminal Code .

3. Rubin Kola,  accused of having committed the criminal offense  "Violation of the equality of participants in public tenders or auctions ", provided by article 258 (before the legal changes made by law no. 43/2021) and 25 of the Criminal Code .

4 Arsen Gjoka,  accused of having committed the criminal offense  "Violation of the equality of participants in public tenders or auctions ", provided by article 258 (before the legal changes carried out by law no. 43/2021) and 25 of the Criminal Code .

5 . Kujtim Zogu,  accused of having committed the criminal offense  "Violation of the equality of participants in public tenders or auctions ", provided for by article 258 (before the legal changes made by law no. 43/2021) and 25 of the Criminal Code .

6. Erion Isaku, akuzuar se ka kryer veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258 (para ndryshimeve ligjore te kryera me ligjin nr.43/2021) e 25 dhe “Korrupsion pasiv i personave qe ushtrojne funksione publike”, parashikuar nga neni 259/2 i Kodit Penal.

7. Leonard Daçi, akuzuar se ka kryer veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258 (para ndryshimeve ligjore te kryera me ligjin nr.43/2021) e 25 i Kodit Penal.

8. Denis Xholi, akuzuar se ka kryer veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258 (para ndryshimeve ligjore te kryera me ligjin nr.43/2021) e 25 i Kodit Penal.

9. Rasim Daci, akuzuar per veprat penale “Falsifikim i dokumenteve”, nga personi qe ka per detyre te perpiloje dokumentin, kryer ne bashkepunim e me shume se njehere, parashikuar nga neni 186/3 e 25 i K.Penal dhe “Korrupsioni aktiv i personit qe ushtron funksione publike” parashikuar nga neni 244/2 i K.Penal.

10. Aqif Konesha,  akuzuar per vepren penale “Falsifikim i dokumenteve”, kryer ne bashkepunim e me shume se njehere, parashikuar nga neni 186/2 i K.Penal.

11. Ana Nishku, akuzuar per vepren penale “Falsifikim i dokumenteve”, nga personi qe ka per detyre te leshoje dokumentin, kryer ne bashkepunim e me shume se njehere, parashikuar nga neni 186/3 e 25 i K.Penal.

12. Dali Gazidedjaakuzuar se ka kryer vepren penale “Falsifikim i dokumenteve”, nga personi qe ka per detyre te leshoje dokumentin, kryer ne bashkepunim e me shume se njehere, parashikuar nga neni 186/3 e 25 i K. Penal.

13.Kastriot Ibrahimaj, akuzuar per vepren penale “Falsifikimi ivulavestampave ose formularve”, parashikuar nga neni 190/1 iKodit Penal.

Nga analiza një nga një dhe  unitet e provave  administruara gjatë hetimit provohet tej dyshimit te arsyeshem te bazuar ne prova se gjatë zhvillimit të procedurës së prokurimit publik e llojit  proçedurë e hapur zhvilluar në datë 30.04.2021 nga Autoriteti Kontraktor (AK) Bashkia Bulqize, me objekt “Ndërtimi rrjetit furnizimit dhe rrjetit shpërndarës Ujësjellësi dhe ndërtimi i rrjetit të KUZ , Lagja e vjetër, qyteti Bulqizë, Bashkia Bulqizë”, me vlerë të tenderit në shumën 322.439.000 lekë të reja, për të cilën janë shpallur fitues operatorët ekonomikë “Egland Sh.p.k” dhe “BE-IS” Sh.p.k, rezulton se janë kryer veprime nga nëpunës publikë të Bashkisë Bulqizë në kundërshtim me Ligjin Per Prokurimet Publike (LPP) dhe aktet nënligjore.

Rezulton e provuar se zyrtarët e Bashkisë Bulqizekonkretishtshtetasit Lefter Alla, Enkeleda Lleshi, Rubin Kola, Arsen Gjoka, Kujtim Zogu, Denis Xholi, Leonard Daçi dhe Erjon Isaku bashkëpunim me njëri –tjetrin për arsye  njohjeve apo lidhjeveme te hetuarin Rasim Dacii cili është përfituesi “de jure” i tenderit dhe te hetuarin Aqif Koneshai cili është përfitues “de facto”  tenderimet e kryera nga ana e Bashkisë Bulqizei kanë privilegjuar ataduke krijuar avantazhe për këto dy subjekte si gjatë procedurës së prokurimit duke shpallur fitues subjektin e shtetasit R. D pa përmbushur të gjitha kriteret vendosura ne Dokumentet Standarte te Tenderit por edhe gjate fazes zbatimit  punimeve sepse punimet janë kryer nga subjekti shtetasit Aqif Konesha qe nuk eshte shpallur fitues në procedurën e tenderit ku ka konkuruarpasi nuk plotesonte kriteret ligjoreKjo me qëllimin e vetëm   mos krijoheshin dyshime për lidhjet e  pandehurit Aqif Konesha me kryetarin e Bashkisë Bulqizë pandehurin Lefter Alla.

Kjo proçedurë prokurimi është inicuar dhe zhvilluar në kundërshtim me LPP dhe aktet nënligjore pasi nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Bulqizëkonkretisht nga  penadehurit(kryetari i Bashkisë Bulqizëzv.kryetarja e Bashkisë Bulqizëanetaret e Njesise se Prokurimitanetaret e Komisionit te Vleresimit te Ofertavejanë ndërmarrë veprime aktive te kundërigjshme  konsistojnë  ngritjen e një mekanizmi të posaçëmpër paracaktimin/nxjerrjen fituese  një firme  këtë procedure prokurimit duke: i) miratuar kritere për  favorizurnjë firmë pjesëmarrse  tender ii) kualifikuar dhe shpallur fitues firmen e favorizuar te te hetuarit Rasim Daci edhe pse nuk plotesonte kriteret ne DST, iii)firma pjesëmarrëse  prokurim paraqiste vetëm dokumetacioninndërkohë punimet realizoheshin nga i pandehuri Aqif Koneshai cili rezulton lidhje e afërt e Kryetarit  Bashkisë BulqizëGjate hetimit u provua se nga subjekti i shpallur fitues ne kete procedure prokurimi ishin kryer pagesa monetare ne favor te te hetuarit Erion Isaku, qekishte cilesinë e anëtarit te Komisionit te Prokurimit Publik në këtë procedurë.

Edhe gjate fazes se zbatimit te kontrates jane evidentuar shkelje ligjorepasi provohet tej dyshimit  arsyeshem  mbështetura në prova,   te hetuarit Lefter Alla dhe Enkeleda Lleshi me mos-veprime (omissionlidhur me punimet qe janë bërë de facto nga shoqëria te hetuarit Aqif Konesha  nuk përmbush kushtet dhe kriteret  për  kryerjen e këtyre punimevekanë cënuar interesat e ligjshëm  shtetasve, pasi subjekti qe ka kryerde facto punimet nuk gezon licensat e nevojshme per kryerjen e punimeve specifike për ujesjellësin  është një objekt me rëndësi jetike për qytetarët e Bashkisë Bulqizëndaj mungesa e liçencave profesionale nuk garanton standartin me  lartëshëndetësor  qytetarëve.

Ndërsa  hetuarit Rasim Daci dhe Aqif Koneshaadministratorete subjektit fitues dhe atij qe ka kryer de fakto punimet, ne bashkepunim edhe me te hetuarit e tjere Ana Nishku qe ka kryerdetyren e mbikqyresit te punimeve dhe Dali Gazidedja drejtuesi teknik i punimeve kane perpiluar dokumente te falsifikuara gjate zbatimit te kontrates duke pasqyruar faktin e rremë se punimet jane kryer nga firma fituese e procedurës se prokurimit si dheper faktin se aktet qe dokumentojne kryerjen e punimeve/mbikqyrjen e punimeve jane perpiluar ne kohe tedifferent  from  the date  that is  actually reflected   in  the  implementation  documents .

Most read